Sjálfbærni er stöðug vegferð

Við leggjum áherslu á að sýna gott fordæmi í rekstri og leggjum okkur fram við að vera leiðandi fyrirtæki á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar. 

Við höldum áfram að vinna eftir viðmiðum Global Compact og höfum tileinkað okkur markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við stefnumörkun og markmiðasetningu.

 

Sjálfbærni er stöðug vegferð, því setjum okkur metnaðarfull markmið til að halda okkur við efnið. 

Heimsmarkmið SÞ
um sjálfbæra þróun 

Við styðjumst mikið við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í daglegu starfi en þau ramma inn þá þætti sem snúa að sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð í þeim verkefnum sem við tökum okkur fyrir hendur. Þau eru samofin starfsemi okkar að miklu leyti, bæði innan fyrirtækisins og í samskiptum við viðskiptavini okkar varðandi alla þá fjölbreyttu málaflokka sem falla undir samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni. Vinnustofa sem starfsfólk Mannvits hélt leiddi í ljós að við styðjum við 14 af 17 Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna varðandi sjálfbæra þróun.  

Mannvit leggur áherslu á að skapa heilnæmt umhverfi og góða innivist í þeim hönnunarverkefnum sem fyrirtækið kemur að. Samhliða því stuðlar Mannvit að góðri heilsu starfsfólks með hinum ýmsu verkefnum og styrkjum. 

Mannvit byggir rekstur sinn á hugviti starfsfólks, leggur áherslu á fræðslu tengda sjálfbærni og heldur fjölda opinna kynninga til að miðla sérþekkingu sem mannauðurinn býr yfir. Þá býður fyrirtækið upp á endurmenntun fyrir starfsfólk ásamt því að bjóða nemendum háskólanna í starfsnám á hverju ári. 

Jafnrétti kynjanna og jafnræði hefur verið stefna fyrirtækisins í lengri tíma. Mannvit hafnar allri mismunun og stuðlar að fjölskylduvænum vinnustað.

Mannvit kemur að hönnun og ráðgjöf veitumannvirkja og mælingu vatnsgæða sem miðar að því að tryggja heilnæmt vatn og draga úr líkum á mengunarslysum.

Mannvit leggur hugvit og þekkingu til framleiðslu á endurnýjanlegri orku og hefur komið að hönnun fjölda vatns- og jarðvarmavirkjana, bæði hérlendis sem og erlendis. Mannvit leggur sitt af mörkum til framleiðslu hreinnar orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum.

Mannvit velur starfsfólk byggt á hæfileikum, metnaði og persónueinkennum. Mannvit hvetur starfsfólk sitt til að sýna frumkvæði og koma með nýjar hugmyndir að verkefnum.

Mannvit leggur áherslu á nýsköpun og þróun í starfsemi sinni. Með öflugri nýsköpun vill fyrirtækið geta mætt þörfum framtíðarinnar með sjálfbærum hætti.

Mannvit veitir ráðgjöf sem stuðlar að aukinni sjálfbærni samfélagsins og horfir til nýrra leiða í mannvirkjagerð og samgöngum. Þá kemur Mannvit að BREEAM sjálfbærnivottun fyrir skipulag.

Í allri hönnun Mannvits er hugað að notkun auðlinda og að takmarka úrgang með það markmiði að ýta undir ábyrga neyslu. Jafnframt horfir fyrirtækið í eigin barm og hugar að þessum atriðum í almennum rekstri fyrirtækisins. 

Mannvit leggur áherslu á að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri fyrirtækisins sem og í verkefnum á vegum þess. Mannvit lagar sig að mögulegum breytingum í umhverfinu sökum loftslagsbreytinga þegar kemur að hönnun og ráðgjöf.

Við efnisval, meðhöndlun úrgangs og hönnun veitumannvirkja er hugað að því að koma í veg fyrir mengun í sjó.

Vernd, endurheimt og sjálfbær nýting vistkerfa er höfð að leiðarljósi við ráðgjöf. Mótvægisaðgerðir, sem eru lagðar til, leggja áherslu á endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa.

Framkvæmdastjórn Mannvits leggur áherslu á gagnsæi og ábyrgan rekstur þar sem mútum er hafnað og alþjóðlegum lögum og reglum er fylgt.

Samvinna og góð samskipti er besta leiðin til að ná árangri og stuðla að sjálfbærri þróun.